Declarația Universală a Drepturilor Omului

Preambul

Întrucât recunoașterea demnității inerente și a drepturilor egale și inalienabile ale tuturor membrilor familiei umane este fundamentul libertății, dreptății și păcii în lume,

În timp ce nesocotirea și disprețul față de drepturile omului au dus la acte barbare care au indignat conștiința omenirii, iar apariția unei lumi în care ființele umane se vor bucura de libertatea de exprimare și credință, iar libertatea de frică și dorință a fost proclamată ca fiind cea mai înaltă aspirație a oamenilor de rând,

Întrucât este esențial ca omul să nu fie obligat să recurgă, în ultimă instanță, la rebeliunea împotriva tiraniei și a asupririi, ca drepturile omului să fie protejate de statul de drept,

Întrucât este esențial să se promoveze dezvoltarea relațiilor de prietenie între națiuni,

Întrucât popoarele Națiunilor Unite și-au reafirmat în Cartă credința în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea și valoarea persoanei umane și în drepturile egale ale bărbaților și femeilor și s-au decis să promoveze progresul social și standardele de viață mai bune libertate mai mare,

Întrucât statele membre s-au angajat să realizeze, în cooperare cu Națiunile Unite, promovarea respectării universale și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

Întrucât o înțelegere comună a acestor drepturi și libertăți este de cea mai mare importanță pentru realizarea deplină a acestui angajament,

Acum, prin urmare, ADUNAREA GENERALĂ proclamă ACEASTA DECLARAȚIE UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI ca un standard comun de realizare pentru toate popoarele și toate națiunile, până la sfârșitul faptului că fiecare individ și fiecare organ al societății, ținând cont constant de această Declarație, trebuie să se străduiască prin predare și educație pentru a promova respectarea acestor drepturi și libertăți și prin măsuri progresive, naționale și internaționale, pentru a asigura recunoașterea și respectarea lor universală și efectivă, atât între popoarele statelor membre, cât și între popoarele teritoriilor aflate sub jurisdicția lor. 

Articolul 1.
 

Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi. Ei sunt înzestrați cu rațiune și conștiință și ar trebui să acționeze unul față de altul într-un spirit de frăție.

Articolul 2.
 

Orice persoană are dreptul la toate drepturile și libertățile prevăzute în această declarație, fără nicio distincție de orice fel, precum rasa, culoarea, sexul, limba, religia, opinia politică sau de altă natură, originea națională sau socială, proprietatea, nașterea sau alt statut. În plus, nu se va face nicio distincție pe baza statutului politic, jurisdicțional sau internațional al țării sau teritoriului căruia îi aparține o persoană, indiferent dacă este independentă, de încredere, care nu se autoguvernează sau sub orice altă limitare a suveranității.

Articolul 3.
 

Orice persoană are dreptul la viață, libertate și securitate.

Articolul 4.
 

Nimeni nu va fi ținut în sclavie sau în servitute; sclavia și traficul de sclavi sunt interzise sub toate formele lor.

Articolul 5.
 

Nimeni nu va fi supus torturii, nici tratamentelor sau pedepselor crude, inumane sau degradante.

Articolul 6.
 

Orice persoană are dreptul la recunoaștere peste tot ca persoană în fața legii.

Articolul 7.
 

Toți sunt egali în fața legii și au dreptul, fără nicio discriminare, la o protecție egală a legii. Toți au dreptul la protecție egală împotriva oricărei discriminări care încalcă prezenta Declarație și împotriva oricărei incitări la o astfel de discriminare.

Articolul 8.
 

Orice persoană are dreptul la o cale de atac eficientă de către tribunalele naționale competente pentru faptele care încalcă drepturile fundamentale care i-au fost acordate prin constituție sau prin lege.

Articolul 9.
 

Nimeni nu va fi supus arestării, reținerii sau exilului arbitrar.

Articolul 10.
 

Toată lumea are dreptul, în deplină egalitate, la o audiere echitabilă și publică de către un tribunal independent și imparțial, în stabilirea drepturilor și obligațiilor sale și a oricărei acuzații penale împotriva sa.

Articolul 11.
 

(1) Orice persoană acuzată de o infracțiune are dreptul de a fi considerată nevinovată până când se dovedește vinovată conform legii într-un proces public la care a avut toate garanțiile necesare apărării sale.
(2) Nimeni nu va fi condamnat pentru vreo infracțiune din cauza unei fapte sau a unei omisiuni care nu a constituit o infracțiune, în conformitate cu legislația națională sau internațională, la momentul săvârșirii acesteia. De asemenea, nu se va impune o pedeapsă mai grea decât cea aplicabilă în momentul comiterii infracțiunii.

Articolul 12.
 

Nimeni nu va fi supus unei ingerințe arbitrare în intimitatea, familia, domiciliul sau corespondența sa, nici atacuri față de onoarea și reputația sa. Orice persoană are dreptul la protecția legii împotriva unor astfel de ingerințe sau atacuri.

Articolul 13.
 

(1) Orice persoană are dreptul la libera circulație și ședere în interiorul granițelor fiecărui stat.
(2) Orice persoană are dreptul să părăsească orice țară, inclusiv a sa, și să se întoarcă în țara sa.

Articolul 14.
 

(1) Orice persoană are dreptul de a solicita azil și de a se bucura în alte țări de persecuție.
(2) Acest drept nu poate fi invocat în cazul urmăririlor judecătorești care decurg cu adevărat din infracțiuni non-politice sau din acte contrare scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite.

Articolul 15.
 

(1) Orice persoană are dreptul la naționalitate.
(2) Nimeni nu poate fi privat arbitrar de cetățenia sa și nici nu i se poate refuza dreptul de a-și schimba cetățenia.

Articolul 16.
 

(1) Bărbații și femeile în vârstă, fără nicio limitare datorată rasei, naționalității sau religiei, au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie. Ei au dreptul la drepturi egale cu privire la căsătorie, în timpul căsătoriei și la dizolvarea acesteia.
(2) Căsătoria se încheie numai cu acordul liber și deplin al viitorilor soți.
(3) Familia este unitatea naturală și fundamentală a societății și are dreptul la protecția societății și a statului.

Articolul 17.
 

(1) Orice persoană are dreptul de a deține proprietate singură, precum și în asociere cu alte persoane.
(2) Nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar de bunurile sale.

Articolul 18.
 

Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie; acest drept include libertatea de a-și schimba religia sau credința și libertatea, fie singur, fie în comunitate cu alții și în public sau privat, de a-și manifesta religia sau credința în predare, practică, închinare și respectare.

Articolul 19.
 

Orice persoană are dreptul la libertatea de opinie și de exprimare; acest drept include libertatea de a avea opinii fără interferențe și de a căuta, primi și transmite informații și idei prin orice mijloace de comunicare și indiferent de frontiere.

Articolul 20.
 

(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire și asociere pașnică.
(2) Nimeni nu poate fi obligat să aparțină unei asociații.

Articolul 21.
 

(1) Orice persoană are dreptul de a participa la guvernarea țării sale, direct sau prin reprezentanți aleși liber.
(2) Orice persoană are dreptul la acces egal la serviciul public din țara sa.
(3) Voința poporului va sta la baza autorității guvernului; această voință se exprimă în alegeri periodice și autentice, care vor avea loc prin vot universal și egal și se vor desfășura prin vot secret sau prin proceduri echivalente de vot liber.

Articolul 22.
 

Toată lumea, ca membru al societății, are dreptul la securitate socială și are dreptul la realizarea, prin efort național și cooperare internațională și în conformitate cu organizarea și resursele fiecărui stat, a drepturilor economice, sociale și culturale indispensabile pentru demnitatea sa și libera dezvoltare a personalității sale.

Articolul 23.
 

(1) Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a locului de muncă, la condiții de muncă echitabile și favorabile și la protecție împotriva șomajului.
(2) Orice persoană, fără nicio discriminare, are dreptul la salariu egal pentru muncă egală.
(3) Orice persoană care lucrează are dreptul la o remunerație echitabilă și favorabilă, asigurând pentru el și pentru familia sa o existență demnă de demnitatea umană și completată, dacă este necesar, cu alte mijloace de protecție socială.
(4) Orice persoană are dreptul de a forma și de a se alătura sindicatelor pentru protejarea intereselor sale.

Articolul 24.
 

Orice persoană are dreptul la odihnă și petrecere a timpului liber, inclusiv la limitarea rezonabilă a programului de lucru și a concediilor periodice cu plată.

Articolul 25.
 

(1) Orice persoană are dreptul la un nivel de viață adecvat pentru sănătatea și bunăstarea sa și a familiei sale, inclusiv alimente, îmbrăcăminte, locuințe și îngrijiri medicale și serviciile sociale necesare, precum și dreptul la securitate în caz de șomaj, boală, dizabilitate, văduvie, bătrânețe sau altă lipsă de trai în circumstanțe care nu îl pot controla.
(2) Maternitatea și copilăria au dreptul la îngrijire și asistență specială. Toți copiii, născuți în afara sau în afara căsătoriei, se vor bucura de aceeași protecție socială.

Articolul 26.
 

(1) Orice persoană are dreptul la educație. Educația trebuie să fie gratuită, cel puțin în etapele elementare și fundamentale. Învățământul elementar este obligatoriu. Învățământul tehnic și profesional trebuie să fie disponibil în general, iar învățământul superior trebuie să fie accesibil în mod egal tuturor pe baza meritelor.
(2) Educația va fi îndreptată către dezvoltarea deplină a personalității umane și către consolidarea respectului pentru drepturile omului și libertățile fundamentale. Acesta va promova înțelegerea, toleranța și prietenia între toate națiunile, grupurile rasiale sau religioase și va promova activitățile Națiunilor Unite pentru menținerea păcii.
(3) Părinții au dreptul prealabil să aleagă tipul de educație care va fi acordată copiilor lor.

Articolul 27.
 

(1) Orice persoană are dreptul să participe liber la viața culturală a comunității, să se bucure de arte și să participe la progresul științific și la beneficiile sale.
(2) Orice persoană are dreptul la protejarea intereselor morale și materiale rezultate din orice producție științifică, literară sau artistică a cărei autor este.

Articolul 28.
 

Toată lumea are dreptul la o ordine socială și internațională în care drepturile și libertățile prevăzute în această declarație pot fi realizate pe deplin.

Articolul 29.
 

(1) Toată lumea are îndatoriri față de comunitate, în care numai dezvoltarea liberă și deplină a personalității sale este posibilă.
(2) În exercitarea drepturilor și libertăților sale, toată lumea va fi supusă numai limitărilor stabilite de lege numai în scopul asigurării recunoașterii și respectării drepturilor și libertăților celorlalți și al îndeplinirii justelor cerințe ale moralei. , ordinea publică și bunăstarea generală într-o societate democratică.
(3) Aceste drepturi și libertăți nu pot fi exercitate în niciun caz contrar scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite.

Articolul 30.
 

Nimic din această declarație nu poate fi interpretat ca implicând pentru orice stat, grup sau persoană orice drept de a se angaja în orice activitate sau de a efectua orice act care vizează distrugerea oricăruia dintre drepturile și libertățile prevăzute aici.

🙏 Sursă articol:

Universal Declaration of Human RightsCategorii:Legal

Etichete:, , , , , , ,

1 răspuns

Trackback-uri

  1. Ziua Internațională a Drepturilor Omului – 10 decembrie – Bookmymind

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: